POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 


POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Administratorem danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem serwisu internetowegol (dalej Serwis Internetowy) jest Auto Classic Krystian Mozdoń  z siedzibą : Osiedle Rabowa 9 34-220 Maków Podhalański nr tel. +48 609 779 938  adres e-mail: krystian.mozdon@gmail.com , NIP: 5521662611 zwany dalej „Administratorem”.
 2. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r., a także zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) czyli tzw. „RODO”.
 3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane osobowe dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane osobowe są:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;
  2. zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
  3. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
  4. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
  5. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
  6. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.

 

CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

 

 1. Administrator w ramach Serwisu Internetowego pozyskuje dane osobowe przy rejestracji użytkownika w Serwisie Internetowym, przy składaniu zamówienia (formularz zamówienia), przy skorzystaniu z formularza kontaktowego, a także przy zapisie na newsletter.
 2. Dane pozyskiwane przy rejestracji użytkownika w serwisie internetowym są pozyskiwane w celu prowadzenia konta użytkownika, które ułatwia dokonywanie zakupów w serwisie internetowym i w celu realizacji umów sprzedaży produktów oferowanych w ramach serwisu internetowego, w tym w celu rozliczenia i dostawy towaru, przeprowadzenia ewentualnego postępowania reklamacyjnego, a także w celu prezentacji w ramach serwisu internetowego oferty dopasowanej do potrzeb jego użytkownika.
 3. Serwis internetowy umożliwia również dokonywanie zakupów bez rejestracji konta użytkownika. W sytuacji złożenia zamówienia bez rejestracji w serwisie Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji umów sprzedaży produktów oferowanych w ramach serwisu internetowego, w tym w celu rozliczenia i dostawy towaru, a także przeprowadzenia ewentualnego postępowania reklamacyjnego.
 4. Administrator przetwarza również dane osobowe użytkowników na potrzeby wysyłki newslettera, a także oferty marketingowej Administratora, w tym oferty dopasowanej do potrzeb użytkownika profilowanej w oparciu o dotychczasową historię zakupów dokonywanych przez użytkownika.
 5. W wyżej wymienionych celach, Administrator przetwarza następujące dane osobowe:
  1. Imię i nazwisko
  2. Firma
  3. Adres siedziby/zamieszkania
  4. NIP/PESEL
  5. Adres e-mail
  6. Nr telefonu
  7. Nr rachunku bankowego (do realizacji ewentualnych zwrotów)
  8. Historia dotychczasowych zakupów
 6. Administrator przetwarza również dane osobowe w postaci adresu e-mail, nr telefonu oraz innych danych podanych w ramach formularza kontaktowego, celem udzielenia odpowiedzi na zapytania zawarte w formularzu kontaktowym i ewentualnego przedstawienia oferty Administratora.
 7. Administrator ma prawo powierzania danych osobowych podmiotom za pomocą których Administrator realizuje cele przetwarzania danych osobowych określone w niniejszej polityce, a w szczególności pracownikom, zleceniobiorcom, a także innym podmiotom, z którym współpracuje Administrator, w tym w szczególności hostingodawcy serwisu internetowego, agencji marketingowej, podmiotowi realizującemu płatności elektroniczne. Administrator zapewnia zachowanie ochrony danych osobowych powierzonym tym podmiotom na zasadach określonych w niniejszej polityce oraz w przepisach obowiązującego prawa.

 

III. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

 

 1. Administrator przetwarzana dane osobowe pozyskane przez Administratora za pośrednictwem Serwisu Internetowego (rejestracja w serwisie, formularz zamówienia, formularz kontaktowy, zapis na newsletter), na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, wyrażonej w sposób swobodny i dobrowolny. Podanie danych jest całkowicie dobrowolne.
 2. Odmowa udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach rejestracji w serwisie internetowym uniemożliwia zarejestrowanie się w serwisie internetowym. Odmowa udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach realizacji zamówienia uniemożliwia złożenie zamówienia.
 3. Udzielenie zgody na przesyłkę newslettera, informacji marketingowej bądź profilowania, w szczególności celem przedstawienia oferty dopasowanej do potrzeb użytkownika nie jest konieczne do rejestracji w serwisie internetowym bądź złożenia zamówienia. W przypadku braku zgody czynności te nie będą wykonywane.
 4. Administrator ma prawo również przetwarzać dane osobowe, niezależnie od udzielonej zgody, w sytuacji gdy:
  1. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  2. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
  3. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
  4. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
  5. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
 5. W ramach uzasadnionych interesów Administratora będzie on przetwarzał dane osobowe użytkowników w zakresie niezbędnym do dochodzenia ewentualnych roszczeń Administratora względem Użytkowników, w szczególności z tytułu zrealizowanych umów na ich rzecz.
 6. Administrator przechowuje dane osobowe na czas realizacji usług dostępu do kont użytkowników w serwisie internetowym, a także przez czas niezbędny dla realizacji zamówień złożonych za pośrednictwem serwisu internetowego. Dane będą przechowywane, aż do przedawnienia roszczeń stąd wynikających.
 7. W przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie newslettera, wiadomości marketingowych oraz profilowania użytkownika przez Administratora, dane osobowe będą przechowywane do cofnięcia udzielonej zgody.
 8. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę udzieloną na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może nastąpić w formie pisemnej na adres Administratora, bądź też w formie elektronicznej na adres e-mail krystian.mozdon@gmail.com
 9. W przypadku wycofania zgody może zaistnieć sytuacja, iż Administrator będzie uprawniony do przetwarzania danych osobowych w dalszym ciągu na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa. W takiej sytuacji Administrator będzie przetwarzał dane osobowe jedynie w celach i w zakresie w jakim dopuszczają to przepisy prawa pomimo braku zgody osoby, której dane dotyczą.

 

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

 

 1. DOSTĘP DO DANYCH
 2. Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do tych danych oraz do następujących informacji:
  1. cele przetwarzania danych osobowych;
  2. kategorie przetwarzanych danych osobowych;
  3. informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych, a także zastosowanych zabezpieczeniach związanych z przekazywaniem danych odbiorcom w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;
  4. w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;
  5. informacje o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
  6. informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  7. jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą – wszelkie dostępne informacje o ich źródle;
  8. informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu
 3. Administrator na żądanie, dostarcza osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba, której dane dotyczą, Administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, zwraca się o kopię drogą elektroniczną i jeżeli nie zaznaczy inaczej, informacja zostanie udzielona drogą elektroniczną, jeżeli będzie to możliwe.

 

 1. SPROSTOWANIE
 2. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

 

 1. USUNIĘCIE DANYCH
 2. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  2. osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
  3. osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne, prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania
  4. osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania danych na cele marketingu bezpośredniego;
  5. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
  6. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator;
  7. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

 

 1. OGRANICZENIE PRZETWARZANIA DANYCH
 1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych w następujących przypadkach:
  1. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
  2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
  3. administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  4. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
 2. Przez ograniczenie przetwarzania danych osobowych należy rozumieć przechowywanie danych osobowych w celu ograniczenia ich dalszego przetwarzania.
 3. Jeżeli na mocy wyżej wymienionego żądania przetwarzanie danych zostało ograniczone, takie dane osobowe można przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego. Przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania administrator informuje o tym osobę, której dane dotyczą, która żądała ograniczenia.

 

 1. PRZENIESIENIE DANYCH
 2. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy w oraz jeżeli przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
 3. Wykonując prawo do przenoszenia danych określone wyżej, osoba której dane dotyczą, ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
 4. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

 

 1. SPRZECIW
 2. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na przepisie art. 6 ust. 1 lit. e, f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w tym profilowania na podstawie tych przepisów.
 3. Po wniesieniu sprzeciwu Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 4. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, wniesie sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, danych osobowych nie wolno już przetwarzać do takich celów.

 

 1. REALIZACJA PRAW
 2. Realizacja praw określonych wyżej następuję na żądanie zgłoszone Administratorowi w formie pisemnej lub elektronicznej na adres e-mail krystian.mozdon@gmail.com Na ten sam adres e-mail można kierować wszelkie zapytania odnośnie praw, które przysługują osobie, której dane dotyczą. Administrator dokłada wszelkich starań aby w sposób jasny i przystępny wyjaśnić przysługujące prawa i umożliwić osobie, której dane dotyczą skorzystanie z nich.

 

 1. SKARGA
 2. Osobie, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza niniejsze rozporządzenie. Skargę można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

 1. PLIKI „COOKIES”
 2. Administrator przetwarza również dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika z Serwisu Internetowego (dane eksploatacyjne) w tym:
  1. Oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik (np. adres IP, rodzaj i język przeglądarki internetowej, system operacyjny);
  2. Informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Użytkownika z Serwisu Internetowego;
  3. Informacje o danych zapisywanych do urządzeniach końcowych użytkowników (pliki cookies).
 3. „Cookies” stosowane w Serwisie Internetowym pochodzą od Administratora, jak również od innych podmiotów – w szczególności podmiotu realizującego proces rezerwacji oraz płatności elektronicznej oraz podmiotu świadczącego usługi analityczne wykorzystania strony internetowej (Analytics).
 4. Brak zmiany po stronie użytkownika ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
 5. Instalacja plików „cookies” może być konieczna do prawidłowego świadczenia niektórych usług w Serwisie, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
 6. W ramach Serwisu Internetowego stosowane są trzy rodzaje plików „cookies”: sesyjne, stałe oraz analityczne:
  1. „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia Serwisu).
  2. „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
  3. „Cookies” „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Usługobiorcy w zakresie zawartości Serwisu Internetowego, w szczególności aby lepiej zorganizować jego układ. “Analityczne” „cookies” gromadzą informacje o sposobie korzystania z Serwisu przez Usługobiorców, typie strony, z jakiej Usługobiorca został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Usługobiorcy na stronie serwisu.
 7. Dane eksploatacyjne gromadzone przez Administratora, określone wyżej nie rejestrują konkretnych danych osobowych Usługobiorcy, lecz służą Administratorowi do opracowania statystyk korzystania z Serwisu.
 8. Pliki Cookies zapisane w urządzeniu użytkownika mogą być wykorzystywane przez inne podmioty niż Administrator do profilowania użytkownika, w szczególności celem wyświetlania mu spersonalizowanych reklam bądź innych treści na innych stronach internetowych.
 9. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Jeżeli Użytkownik nie chce zapisywania plików w swoim urządzeniu, powinien wyłączyć taką możliwość w oknie przeglądarki.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 2. Administrator nie podejmuje decyzji wyłącznie w sposób zautomatyzowany.
 3. Administrator nie ustanawia Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 4. Prawa przysługujące osobie, której dane dotyczą, szczegółowo opisane w niniejszej Polityce Prywatności, wynikają z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a zapisów niniejszej Polityki Prywatności w żaden sposób nie ograniczają tych praw.
 5. Zakres w jakim możliwe będzie skorzystanie z praw przysługujących osobie, której dane dotyczą, może być na mocy przepisów prawa ograniczony, w szczególności ze względu na prawa i wolności innych osób lub ze względu na interes publiczny.
 6. Administrator w celu zapewnienia wysokiego poziomu ochrony danych osobowych będzie podejmował regularne działania mające na celu przegląd niniejszej polityki prywatności i dokonywania jej zmian, w sytuacji zmiany zakresu przetwarzanych danych osobowych, technologii przetwarzania tychże danych osobowych, a także w sytuacji zmiany obowiązujących przepisów prawa bądź też wytycznych w zakresie ich stosowania.